Politiek 5

Terug naar blz 1
Terug naar blz 2
Terug naar blz 3
Terug naar blz 4


9e Nieuwjaarsspeech van Frank Vanhecke.

Betekom / Antwerpen 16 janauri 2005
Op zaterdag 17 januri 2005 was er de Nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang te Antwerpen.....

Lees de volledige speech van de Voorzitter Frank Vanhecke

MM Pro n°110 (PDF)


PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG:

LIBIËREIS GEROLF ANNEMANS

Vorige donderdag 30 december 2004 is Fractievoorzitter Gerolf Annemans teruggekeerd van een door Kamervoorzitter Herman De Croo georganiseerd vierdaags bezoek aan Libië. Gerolf Annemans was in het bijzonder geïnteresseerd in de groeiende problematiek van de oversteek van de Middellandse Zee door clandestiene immigranten.

Libië is een van de zuidelijke Middellandse -Zeestaten die op dat stuk een ernstig probleem vormt omdat Libië gebruikt wordt door vastberaden mensenhandelaars als draaischijf voor Afrikaanse illegalen die naar Europa willen. Deze handelaars hebben hun trafiek de laatste jaren via het politiek relatief geïsoleerde Libië geheroriënteerd, nadat in het kader van het Barcelonaproces andere buurlanden maatregelen begonnen te nemen.

De Europese Unie doet het een en het ander, maar lang niet genoeg om de migratiestromen via Libië, die steeds grotere vormen aannemen, tegen te gaan. Pogingen van Italië en van enkele andere EU-landen om Libië te helpen bij het bestrijden van de illegale immigratie, stuiten nog te veel op allerlei vormen van verkeerd begrepen mensenrechten en een extensieve interpretatie van het Verdrag van Genève. Zo zou volgens Gerolf Annemans veel meer - desnoods bilateraal - aandacht moeten besteed worden aan de ontwikkeling van een terugnameplicht zoals die bestaat tussen Italië en Libië.

Ook een injectie van ontwikkelingshulp met het oog op concrete opstart van een Burgerlijke Stand in Libië en van een immigratiebeleid aan de Libische grenzen, zou een mogelijkheid van een positief beleid kunnen zijn. De normalisering van Libië en zijn behoefte aan economische ontwikkeling moeten daarbij gebruikt worden als drukkingsmiddel. Libië dat overigens zelf een slachtoffer is geworden van een totaal uit de hand gelopen illegale immigratie, dreigt nu een doorvoerkanaal te worden voor nieuwe massale immigratiestromen richting Europa. Dit moet verhinderd worden en het was wel nuttig om dit fenomeen van nabij te bekijken, alsook om bij al die gesprekken te kunnen aanstippen dat de grens van het West-Europese assimilatievermogen allang is bereikt en overschreden.

Gerolf Annemans was wel verbaasd over de oprechtheid van de Libische autoriteiten in verband met deze problematiek en in tegenstelling tot de Belgische autoriteiten hebben zij geenszins een blad voor de mond genomen.

In grote openheid vertelden zij over de problematiek van de immigratie en over de moeilijkheden die zij ondervinden om deze problematiek onder controle te krijgen. De band tussen immigratie en de aangroei van drugs, misdaden en zelfs ziektes werd zonder al te veel schroom door de hoogste Libische autoriteiten naar voren gebracht alsook het feit dat bepaalde wijken van Tripoli aan de controle van de politie zijn ontsnapt ingevolge een te grote Afrikaanse immigratie. Een dergelijke open en onbevangen aanpak kan de bron zijn van een ordentelijk immigratiebeleid, niet alleen binnen Libië, maar ook tussen Libië en Europa. Zeker ook vanuit die invalshoek was de reis naar Libië meer dan de moeite waard.

Dimitri Hoegaerts
Persverantwoordelijke Vlaams Belang-Kamerfracti


Huichelaar Geert Bourgeois mag ook nog eens op het TV Nieuws.

Betekom / Brussel 03 januari 2005.
Het was altijd zo en het zal ook altijd zo blijven; de ene zijn dood is de andere zijn brood, onze politici hebben dat allemaal hoog in hun politiek vaandel staan. Nu hij zijn "jobke" door huichelarij heeft kunnen veilig stellen hebben we Geert Bourgeois de laatste maanden niet zoveel op de voorgrond gezien, maar de ramp in de Golf van Bengalen was hét moment om op de TV te komen, alle middelen zijn goed.


Wat zegt hij ? VRT ijs lust ik niet ?
Journalisten hollen de ganse tijd achter de politici of is het andersom ?

De "Pers" en de "Politiek".
De journalisten willen het niet gezegd hebben dat de vraag "wie maakt wie", de "Pers" de "Politiek" of omgekeerd nog altijd een vraag is waarop nog geen antwoord bestaat. Dat er om de haverklap journalisten naar politieke partijen overstappen vinden ze normaal, omgekeerd is dat niet zo evident, wil dat zeggen dat journalisten voor de centen hun idealen laten vallen ?

We zien er het nut niet van in dat de pers weer een politicus moet opvoeren
zonder hun "koppen" op de televisie gaat het evengoed, misschien wel beter !


Foto VRT
Geert Bourgeois kijkt om de haverklap in de camera, en fier dat hij is om weer eens op de televisie te mogen
komen, televisie is een medium dat als n°1 op hun verlanglijstje staat en dat weten de journalisten goed.


Morsum Magnificat : Meer politieke activiteit in 2005

Betekom 01 januari 2005.
Deze redactie heeft er in 2004 voor gezorgd dat meer dan 120.000 abonnees van stroomleveranciers een aftakking hebben die veel veiliger is. Bovendien werd de werkgroep P86 gevraagd om werk te maken van een aantal ingrepen betreffende artikel 136-2 van het A.R.E.I. en het bewerkstelligen van een betere reglementering inzake beveiliging tegen rechtstreekse blikseminslag. Ook het "Hoog toezicht" op de aanleg van bliksemafleiders moet er komen, al dan niet via het inbrengen van die reglementering in het elektrisch reglement.
Ondertussen is het B.E.C. (Belgisch Elektrotechnisch Comité - de werkgroep 64) het G.T.O. (Gemeenschappelijk Technisch Overlegorgaan van de keuringsorganismen) en het B.F.E. (Belgische Federatie Elektriciteitsverdelers) al met dat dossier bezig.

Vele journalisten benijden de artikels van deze redactie, zij moeten zich strikt richten naar de orders van hun hoofdredacteurs, dat geven ze in koor toe, ook dat er in België veel te weinig kritische journalistiek is, zelfs Marc Hollanders de hoofdredacteur van Belga, moet dat beamen. Maar dat journalisten door politieke invloed maar al te vaak een zeer botte en kromme pen hebben, dát willen ze niet gezegd hebben.

In 2005 zal deze redactie meer en meer opduiken om zaken te ontdekken die nooit door de gevestigde pers worden gebracht, wij zullen de pers schaduwen en foto's van hen maken en minder van de politici, minder publiciteit voor de politici want dát is juist wat ze beogen.

Redactie Morsum Magnificat


De "Premier" zou te Haacht op overspel zijn betrapt.

Betekom / Haacht december 2004.
Volgens n° 567 van het Antwerpse blad " 't Scheldt " zou onze "Premier" Guy Verofstadt door een deurwaarder uit Leuven te Haacht betrapt zijn op overspel.

Scheldpartij.
Om 5u 's morgens zou de betrapte overspelige de deurwaarder onthaald hebben op een kannonade van schelwoorden, zoals onnozelaar, paljas, zeveraar en dies meer.
Daarbuiten weigerde de betrapte zijn identiteitskaart te geven, maar de deurwaarder haalde er de Politie bij. Alles moet zich hebben afgespeeld in de slaapkamer van een doktershuis op de Markt te Haacht ......


't Scheldt n° 567 van 14 december

Meer op ...... www.tscheldt.be


30 december 2004 - PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG:

ARREST RAAD VAN STATE MOET WORDEN NAGELEEFD

VLAAMSE PARTIJEN MOETEN ZICH NIET LATEN INTIMIDEREN

De Franstalige partijen reageren furieus op de uitspraak van de Raad van State inzake de rondzendbrieven Peeters en Martens. De Raad van State bekrachtigde de rondzendbrieven en maakte daarmee een einde aan de eindeloze interpretatie van de faciliteitenregeling. PS-voorzitter Di Rupo wil dat de Franstaligen zich 'beraden' over de uitspraak. CDH-voorzitster Joëlle Milquet steunt alvast de oproep van Di Rupo en zegt te zullen ijveren voor meer rechten voor de Franstaligen in de Vlaamse rand. Ook de MR sluit zich aan bij het afwijzingsfront en stelt de grenzen van Brussel ter discussie.

Het Vlaams Belang herinnert de Vlaamse partijen aan het Vlaams regeerakkoord, waarin duidelijk wordt gesteld dat streng zal worden toegekeken op het respect voor de taalwetgeving, vooral in de faciliteitengemeenten. Het Vlaams Belang eist dan ook dat de Vlaamse regering de gemeentebesturen die de omzendbrief vanaf vandaag nog boycotten, ook daadwerkelijk zal sanctioneren. De reactie van Christian Van Eycken, die zegt het arrest van de Raad van State naast zich neer te zullen leggen, kan niet worden getolereerd. In tegenstelling tot wat Vlaams minister Keulen gisteren stelde, zijn er wel degelijk gemeenten die de rondzendbrieven niet respecteren. De oproepingsbrieven voor de Vlaamse en Europese verkiezingen van 13 juni werden flagrant in strijd met de rondzendbrieven opgesteld.

Volgens Di Rupo maakt deze uitspraak "elk gesprek tussen Vlamingen en Franstaligen nog moeilijker." Vreemd is dat: nu er eindelijk duidelijkheid is omtrent de interpretatie van de taalwetgeving - nota bene op vraag van de Franstaligen zelf - zou een gesprek net makkelijker moeten zijn. De interpretatie van de taalwetgeving is immers van de baan.

Voor het Vlaams Belang kan er in geen geval sprake zijn van het ter discussie stellen van de grenzen van het Brussels Gewest. De Vlaamse politieke partijen moeten zich niet laten intimideren door het Franstalig verbaal geweld, maar voet bij stuk houden. Hoewel het duidelijk is dat de Franstaligen de prijs voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde willen opdrijven, blijft het Vlaams Belang er bij dat de Vlaamse politieke partijen zich onverkort aan het Vlaams regeerakkoord moeten houden. Daarin staat dat de splitsing er onverwijld moet komen, zonder enige tegenprestatie. Desnoods moeten de Vlaamse partijen de splitsing eenzijdig goedkeuren in het federaal parlement.

Frank Vanhecke en Joris Van Hauthem
Voorzitter en Woordvoerder