F.A.N.C.

De structurele aanpak van het F.A.N.C. :
een efficiëntie van 1 op 6 ....

Betekom/Ternat - 21 december 2003
De "Adviseurs" van de Directie van het F.A.N.C. verschuilden zich achter de wet van de traagheid om het probleem van de illegale radioactieve opvangers niet op een structurele manier te moeten aanpakken.
Niettegenstaande al In juli 2002 werd gepoogd om o.a. de "Adviseur" een pak informatie toe te spelen, was dat boter aan de galg. Ondertussen zijn we maanden verder, maar de structuur lijkt nog erg veel barsten te vertonen.
1 Op 6 genoteerd.
Het zou voor een beginnend "Nucleair Inspecteur", illegale bliksemafleiders op te sporen, een ideale situatie zijn geweest, een locatie buiten de stad en in een straal van +/- 250 meter maar liefst 6 radioactieve tuigen, makkelijker kan niet. Toch is er, naar we vernemen, maar eentje genoteerd ....


Vlak naast een belangrijke verbindingsweg

lees het artikel in PDF


Radioactieve opvangers <bliksem> RADAC bevatten Beryllium


Een "RADAC" - Het doosje in het midden bevat Krypton 85 en de behuizing ervan bevat Beryllium

Regelgeving F.A.N.C.
Het KB van 20 juli 2001 voorziet o.a. in de artikels 35-2 de vrijgavelimieten voor radioactief materiaal dat vanwege de vermindering van de straling onder een bepaald limiet is gedaald (5 Bq voor radioactiviteit in vaste vorm).
Een "Radac" is een radioactieve opvanger <bliksem> die in België werd gemaakt (afbeelding). De mechanische constructie bestond uit een stevige behuizing, in het midden werd een "doosje" geplaatst dat met Krypton 85 is gevuld.


Links doosje met Kr-85 - rechts doosje met gaatje vermoedelijk veroorzaakt door een vogel.

Als het Kryptongas (Kr- 85) is ontsnapt zal de RADAC in principe in aanmerking komen voor de vrijgavelimiet <art.5-2>, maar dan is de kous nog niet af.
Het F.A.N.C. zegt dat dit "hun" probleem niet is.
Beyllium.
Beryllium is een toxis ultramicroelement dat gebruikt wordt in speciale legeringen, vooral voor apparatuur dat te maken heeft met X- stralen en gloeilampen. Beryllium kan gezondheidsproblemen opleveren, o.a. bij lever, eczema,ereythema, etc.

Lees het volledig artikel in PDF


F.A.N.C. , F.A.N.C, en nog eens F.A.N.C.
......nergens controle ?Het Belang van Limburg op 19 december 2003


Federaal Agentschap fluit Het Belang van Limburg terug !
Zie commentaar ter zake op de website van het F.A.N.C.

maak hier de link naar de website van het FANC

In het artikel van Het Belang van Limburg vertelt B.Aerts van de Brandweer te Genk aan journalist Chris Nelis , dat de legale verwijdering van ionische rookdetectoren via N.I.R.A.S. 200 Euro zou kosten, dat is klinkklare onzin.
Dergelijke uitspraken en publicaties zullen de bezitters nog meer aanzetten om de ionische rookdetectoren ted dumpen. De kostprijs voor de verwerking via het N.I.R.A.S. wanneer dat met een minimum aantal gebeurd is nooit meer dan 45 Euro !

 

Röntgen apparatuur.
Belang van Limburg van vrijdag 17 Oktober 2003 op de voorpagina :Kop op voorpagina in Het Belang van Limburg van 17 oktober 2003

Met alle mogelijke gevolgen vandien hebben duizenden gebruikers van röntgen apparaten <dokters, tandartsen, dierenartsen> geen vergunning voor de apparatuur die ze bezitten en gebruiken.
Volgens de voorzitter van de vereniging van tantartsen liggen er bij het F.A.N.C. nog honderden dossiers uit de tijd van "Volksgezondheid en Gezin" die moeten aangepast worden en bij het F.A.N.C.maar blijven liggen." Het toenmalige Volksgezondheid en Gezin heeft zeer slecht werk geleverd" zegt de Voorzitter van de vereniging van tandartsen.
Dienst overbelast.
De dienst "Ingedeelde inrichtingen" kampt met werkoverlast, ze zijn koortsachtig op zoek naar personeel. Anderzijds kan men voor het onderzoek van de Radon in Wallonië wel een extra hulpje voor Prof. A. Poffijn inzetten klinkt het bij het F.A.N.C.

Radioactieve opvangers <bliksem>.
Ooit werden er in België minstens 10.000 radioactieve bronnen met Radium 226 - Americium 241 en Krypton 85 gebruikt om bovenop bliksemafleiders te plaatsen. De Radioactieve elementen zouden de ontlading van een bliksem door ionisatie aantrekken.
Om radioactief materiaal te bezitten moest men zich richten naar het KB van 28 februari 1963, maar daar hebben de installateurs van die radioactieve tuigen zich niet aan gestoord en het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid en Gezin deed evenmin zijn job of liet het oogluikend toe.
Al in 1970 maakte Ir. Delhove in opdracht van Euratom over de radioactieve opvangers een 50 bladzijden tellend negatief verslag op, maar ook dat mocht niet baten, installateurs beoogden alleen het commerciële, het radioactief aspect telde niet mee, de overheid greep toch niet in.


Voorpagina van De TIJD op 11 oktober 2003

Illegaal plaatsen en daarna illegaal verwijderen.
Nadat er tussen 1956 en 1985 ruim 10.000 van deze radioatieve tuigen door een 10- tal installateurs werden geplaatst en de radioactieve opvangers bij het KB van 21 augustus 1985 werden verboden, werden er sindsdien minstens 3.500 op een niet reglementaire manier verwijderd.
Anderen vallen gewoonweg naar beneden en besmetten de omgeving <en mogelijk ook personen> zoals bij het kinderopvangcentrum "De Brem" aan de Elisabethlaan te Oostende.
Recent werden er door de locale en federale politie ter zake 4 pv's opgesteld <Oostende - Tienen - Diest - Zoutleeuw>. De toestand loopt uit de hand.
Minister van Binnenlandse Zaken schuift de bal naar het Agentschap.

Een aangetekend schrijven van Advocaat David Gailliaert werd door de Minister van Binnenlandse Zaken (P.Dewael) afgewimpeld naar het Agentschap waar er voordien ook al een niets zeggende reactie was toegekomen.
De enige overblijvende manier was een dagvaarding in kortgeding voor de Brusselse Rechtbank. De zaak in kortgeding werd, na een mislukte poging tot vertraging van het F.A.N.C., toch op 1 december gepleit.
Wordt dus vervolgd.

Straling Röntgen apparaten in ziekenhuizen.
Een ander domein waarvoor het F.A.N.C. eveneens laksheid wordt aangemeten is de toestand in de ziekenhuizen. Jodium pillen om de schildklierwerking te behandelen is niet langer de enige wijze waarop er in de medische wereld radioactieve spullen worden gebruikt. De moderne "Scanners" bestralen het menselijk lichaam met ettelijke mSv/h en dat is niet gezond.
Doses.
Volgens het KB van 20 juli 2001 is de jaarlijkse dosislimiet voor een gewoon persoon 1 mSv, professionelen die permanent gecontroleerd worden mogen 20 mSv per jaar bestraald worden, die personen dragen tijdens de uitoefening van hun werk een dosimeter die op een regelmatige tijdslimiet gecontroleerd wordt, als de dosimeter een aanduiding geeft dat de maximaal toegelaten bestraling van 2 mSv is overschreden, moet de persoon zijn activiteit een poosje staken.
Personen die door zo'n moderne scanner passeren worden met +/- 7 mSv bestraald en dat is meer dan de jaarlijks toegelaten dosis !! Wanneer men op korte periode meerdere keren door zo'n scanner wordt bestraalld, is de alarmdrempel vast en zeker bereikt !


Weer voorpaginanieuws in De TIJD van 15 december 2003

Riscoanalyses.
Ook hier klachten omtrent het Agentschap, dit keer uit de medische wereld. De "profs" stellen dat het F.A.N.C.een zeer grote achterstand qua het bepalen van de risico's voor de bestraling heeft opgelopen.
Het zou zelfs blijken dat het personeel in de ziekenhuizen dat de apparatuur bedient, soms hun dosimeters onder de "loden" schort dragen, dat betekent dat ze meer bestraald worden dan hun dosimeter door de loodafscherming opvangt !

Ionische rookdetectoren.
Als 4e in de rij zijn er de rookdetectoren met radioactieve bronnen, duizenden verdwijnen in het milieu of worden behandeld en met grote hoeveelheden verzameld door personen en bedrijven die daarvoor niet de minste vergunning bezitten.
Ook hier heeft het Agentschap nog maar heel weinig gedaan, er zou een lijst van goedgekeurde types bestaan, maar op die lijst hebben we de hand nog niet kunnen leggen .

Verbod op publicatie.
Als de Rechter in 1e aanleg ingaat op de vraag van het F.A.N.C. om de "vrije nieuwsgaring" van Morsum Magnificat in dit dossier aan banden te leggen, dan moet de berichtgeving ter zake van alle kranten gefnuikt worden.

Mogen we afsluiten met volgend synoniem : Fantastisch Agentschap Nergens Controle


De ionische<radioactieve> rookdetectoren -
Advies (HGR 7787) Hoge Gezondheidsraad is duidelijk !

Betekom/Brussel 8 december 2003.
De afgelopen jaren <sinds 1990> is er in de Europese commissie al heel wat aandacht besteed aan het probleem van de rookdetectoren met radioactieve bronnen <Americium 241>. In België is het F.A.N.C. ook voor deze materie bevoegd, maar net zoals met de Röntgen apparaten die door tandartsen,dierenartsen, etc. worden gebruikt, alsmede de problematiek van de radioactieve opvangers <bliksem> is ook in het kader van de ionische detectoren, het water tussen het N.I.R.A.S. en het F.A.N.C. nogal diep.
Definitie.
Er werd inzake de ionische rookdetectoren om advies gevraagd bij de hoge gezondheidsraad (HGR), dat advies is ondertussen verschenen. Maar zoals dat ook op andere toepassingen het geval is, blijkt er onenigheid te bestaan tussen N.I.R.A.S. en F.A.N.C.
De coördinator voor de verwerking van radioactief afval (NIRAS) zou andere normen hanteren dan de regelgever (FANC) !
Nuance.
Maar de "definitie" is niet het enige punt waarover een verschil van mening is ontstaan, in de normen die het Agentschap wil hanteren is er een nuance tussen radioactieve afvalstoffen enerzijds en radioactief afval anderzijds....


Een 30L vaatje vol met ionische detectoren 79,9 MBq (+/- 2 mCi) staat er op dit etiket.


Vrijgave.
Daar waar sommige ionische detectoren beneden de waarde liggen en niet onderworpen zijn aan het MB van 20 juli 2001, zijn er andere modellen die deze minimumwaarde (dosissnelheid minder dan 1µSv/h op 0,1m van het toestel) absoluut overschrijden. Bovendien stelt het probleem van de overschrijding van de toegelaten straling zich vast en zeker wanneer men de radioactieve detectoren gaat verzamelen.
Uitdoofbeleid ?
We vernemen dat Minister Ludo Sannen met de problematiek van de ionische detectoren zou bezig zijn en dat er op korte termijn een doorbraak zou komen, maar bevestiging daarvan hebben we <nog> niet. Medewerkers op het Kabinet van Minister Byttebier beloven wel informatie te verstrekken, maar daar blijft het dan ook bij.
Goedgekeurde types.
In de nota van de HGR 7787 staat er ook dat de ionische detectoren van het door het F.A.N.C. goedgekeurde type moeten zijn, waar we ook informeerden, niemand heeft een lijst van die goedgekeurde types ?


Een "Cerberus" Ionische (Am- 241) rookdetector - Het ronde plaatje is de bron (72 µCi) - Zou deze op de lijst van het F.A.N.C. staan ?
Foto EVER


In de marge.
Onlangs hoorden we een Advocaat tijdens zijn pleidooi aan de heer Voorzitter van de Rechtbank tijdens een openbare zitting zeggen : "Het F.A.N.C. werd in 1994 opgericht en is toen aan een winterslaap begonnen, het duurde ruim 9 jaar vooraleer ze één ooglid open deden ........" einde citaat
Is het niet zo, dat iemand die maar uit één oog ziet, geen dieptezicht heeft ? Is dat misschien de reden waarom het F.A.N.C. veel moeite heeft om de brug naar het N.I.R.A.S. over te steken ?

Wordt vervolgd.

lees 1e artikel in PDF


Protest bij FOD Mobiliteit en Vervoer
inzake de uitzonderingsmaatregel "S12"

Betekom / Brussel 6 december 2003
Door het feit, dat voor het vervoeren van radioactieve opvangers <bliksem> er gebruik mag worden gemaakt van de ADR Klasse 7 <vervoer van radioactief materiaal> uitzonderingsmaatregel "S12" wordt protest aangetekend bij het Bestuur van het Vervoer te Land - Direktie Gevaarlijke Stoffen <Residence Palace>.
S12.
Dit is een uitzonderingsclausule van de internationale overeenkomsten ADR, waarbij het mogelijk is om radioactief materiaal te vervoeren zonder daarvoor de ADR opleiding te moeten volgen.
Uit zijn verband gerukt.
De voorwaarden van de S12 werden destijds afgedwongen door de medische sector. Men heeft bekomen, dat bestuurders van laag radioactief materiaal met een zeer korte halveringstijd dat moet vervoerd worden tussen ziekenhuizen, geen ADR opleidingen moesten volgen.
Van die maatregel wordt nu door het F.A.N.C. gebruik gemaakt om ook het vervoer van radioactieve opvangers onder die "uitzonderingsregel" te laten plaatsvinden.
Limiet al met één radioactieve opvanger gebruikt.
De limiet van de transportindex voor de "S12" regel ligt op "3", eens boven dit cijfer moet de bestuurder een ADR + specialisatie Klasse 7 bezitten en dat is niet voor iedereen evident.
Er is nu diverse keren vastgesteld, dat radioactieve opvangers van het merk PREVENTOR Indelec en COMBINATOR <L'Aigrette> per stuk transportindexen van 1,8 à 3,7 veroorzaken. Bijgevolg kan een door het F.A.N.C. erkend bedrijf, waarvan de bestuurder van de vracht niet over een ADR Klasse 7 attest beschikt, niet meer dan één van die toestellen vervoeren. Op sommige gebouwen staan er soms 3, 4 of 5 opgesteld <zoals de Campus St Jan te Tienen>.
Het spreekt vanzelf dat het bedrijf die opdracht krijgt om die opvangers te verwijderen, niet over een ADR beschikt, zich niet zal storen om de regels met de voeten te treden !

Lees artikel in PDF


F.A.N.C wil "Morsum Magnificat" fnuiken !

Betekom / Brussel 1 decmeber 2003
Geheel onverwacht en in tegenspraak tot wat op de inleidende zitting van de Rechtbank van 1e aanleg op 10 november 2003 werd gevraagd, komt het F.A.N.C. tijdens de openbare zitting van dezelfde Rechbank op 1 december 2003 met een bijkomende eis aandraven.
Her Agentschap wil dat de vrije nieuwsgaring van Morsum Magnificat inzake het geding tegen het F.A.N.C. aan banden wordt gelegd.
Overtreders worden verzocht hun illegale radioactieve bliksemafleiders te melden.
Het F.A.N.C. voert via de Gemeenten een campagne om de bezitters van illegale radioactieve bronnen aan te sporen daarvan een "Melding" te doen. Enkelingen vullen zo'n formuliertje in nadat ze een schrijven van de Burgemeester hebben ontvangen, maar duizenden anderen geven zichzelf liever niet aan !
Foto's op de website van het F.A.N.C.
Een belangrijk item is (voor het Agentschap), de foto's die op hun website voorkomen. Er wordt van degenen die
zichzelf d.m.v. een "meldingsformulier" willen aangeven verwacht, dat ze het illegaal radioactief tuig dat ze bezitten tussen de foto's op de website van het F.A.N.C. gaan identificeren.
Wat gebeurt er, als de bezitters hun radioactief tuig niet tussen dIe foto's vinden of herkennen ? Het aantal foto's dat op de website van het F.A.N.C staat afgebeeld, is immers ver van compleet. Sommigen komen alleen maar in Frankrijk voor. Andere, die wel in België voorkomen, staan gewoonweg niet afgebeeld.
Is het niet veeleer de taak van het bevoegde Agentschap om de toestellen te identificeren in plaats van andersom, wie is er bevoegd voor radioactief spul, de argeloze burger of het F.A.N.C. ?
Uitspraak binnenkort.
Nadat Meester D.G < voor de eiser> en Meester C.D.B. <voor verweerder> gedurende ruim één uur de zaken mochten bepleiten, wordt er binnenkort een uitspraak verwacht.
Er was slechts één krant op de zitting aanwezig die belangstelling had voor deze problematiek.


De onprofessionele aanpak van het probleem met de radioactieve opvangers van het F.A.N.C. moet dringend gestopt worden.

Niettegenstaande het Franse voorbeeld......


de 40 blz tellende Franse informatiebrochure

Voorbeeld in Frankrijk.
In Frankrijk werden de radioactieve opvangers sinds 1 januari 1987 verboden, alhoewel ze daar niet "verplicht" moeten worden verwijderd, zijn er toch al 10.000 afgebroken <van de ruim 50.000 die daar staan>.
De Franse A.N.D.R.A. heeft een 40 bladzijden tellende informatiebrochure samengesteld, zelfs uit dát voorbeeld kan het F.A.N.C. geen inspiratie putten !
Op zijn Belgisch.
De bezitters van de radioactieve opvangers <bliksem> worden door de gemeentebesturen aangeschreven. Zo'n brief is vergezeld van een aantal documenten die van de website van het F.A.N.C. werden afgehaald, ondermeer een aantal foto's en een document "Melding".
Er wordt van de bezitters gevraagd om op het meldingsformulier een type toestel aan te duiden, daarvoor kan de bezitter beroep doen op de foto's die op de website van het F.A.N.C. te zien zijn, of iedereen zomaar de mogelijkheid heeft om op het Internet te gaan zien, zoja moet men dan persé op de website van het Agentschap gaan zien.
Onvolledig.
De foto's die op de website van het F.A.N.C. te zien zijn, zijn ver van compleet. Bovendien kunnen de bezitters de éne niet van de andere onderscheiden. Het toestel dat hier afgebeeld staat is een "Preventor Indelec", de bezitter heeft dit toestel als een "Kapton" aanzien. Op de webiste van het F.A.N.C. staat er slechts één Kapton met 6 schijven afgebeeld, terwijl er toch Kaptons zijn met 2, 3, 4, 5 en 6 schijven.

Straling en besmetting.
Deze Preventor Indelec (P5) is de krachtigste uit zijn reeks, we hebben hier niet alleen een straling tegen de bronnen tot 4 mSv/h gemeten maar ook 1,2 kBq op het wrijfmonster !
Gevallen.
Het toestel blijkt ook eens naar beneden te zijn gevallen en bij bouwwerken in de buurt had de bouwfirma iemand in een hijskooi bij de opvanger gebracht die hem wilde afzagen omdat de mast met het radioactief tuig het draaien van de kraan belemmerde. De arbeider heeft het tuig dus in de handen gehad, terwijl het met 1,2 kB besmet was !

Slechte staat.
Op de foto rechtsboven, is duidelijk te zien hoe slecht de mechanische staat van het toestel is, de scherpe roestvrijstalen schijven, hebben de messing stang behoorlijk beschadigd, zelfs bijna doorgesleten ! Het is absoluut niet te verantwoorden, dat zo'n radioactieve tuigen nog één dag langer blijven staan, toch staan er nog duizenden waarvan we het niet voor mogelijk houden, dat ze nog overeind staan !Saint Elme à Saint Trond .....


Reeds in 1985 schreef Dr.Prof.Ir.C.Bouquegneau <Fac.Polytechnique Mons> in zijn conclusies dat niet aleen de ioniserende <radioacieive> bliksemafleiders "onzin" waren, maar ook degenen die het "corona" effect zouden stimuleren.
Vandaag blijven sommige installateurs toch nog dergelijke tuigen verkopen, de kassa rinkelt weer en dat is het voornaamste.!

Na de radioactieve onnuttige maar commercieel zeer goed in de markt liggende radioactieve opvangers voor bliksem, hebben de Fransen sinds enkele jaren andere gadgets in de handel gebracht : de éxitateur électric.
Te Sint Truiden werd een radioactieve opvanger verwijderd en vervangen door een "Saint Elme", de "kassa" rinkelde weer, maar voor de rest voldoet de bliksemafleider aan geen enkele norm, alleen de installateur werd er "financieel" beter van !
Geen bewijs van berging.
Het immokantoor die de "zaak" voor de Gemeenschap der eigenaars regelde heeft na één jaar nog niet eens het bewijs ontvangen, dat zijn radioactieve opvanger effectief op de goede plaats <via N.I.R.A.S.> terecht is gekomen. Niettegenstaande de grote kosten voor de verwijdering van het radioactief materiaal, alsmede het feit dat de installateur daarbuiten nog een nieuw systeem verkocht, krijgen de eigenaars geen bewijs van het feit dat hun radioactief materiaal effectief via N.I.R.A.S. werd geborgen !

lees het artikel in PDF


De zaak tegen het F.A.N.C.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle werd op 6 oktober als in kortgeding voor de Brussels Rechtbank van 1e aanleg gedaagd, de inleidende zitting vond plaats op 10 oktober.
De Advocaat van de aanlegger ( Meester David G.) heeft op 10 oktober bekomen dat de zaak binnen de maand zal kunnen gepleit worden, één maand na de inleidende zitting komt de zaak nu opnieuw voor de Rechter, dus op 10 november


Ir.Jean Paul Samain - Direkteur Generaal van het Agentschap en juridisch verantwoordelijke


F.A.N.C. in kortgeding gedagvaard.

08 okt 03 - Kortgeding tegen het F.A.N.C. wordt op 10 oktober ingeleid.
Het kortgeding tegen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle wordt vrijdag 10 oktober ingeleid. Aan de rechtbank zal gevraagd worden om het het FANC te bevelen om juiste informatie toe te sturen aan de gemeenten en de bevolking (in het kader van haar informatiecampagne), waarbij ten ontrechte de gemeentelijke hulpdiensten voor de kar worden gespannen en over te gaan tot vaststelling en verwijdering van radioactieve bliksemafleiders , en hierbij een beroep te doen op artikel 79 van het KB van 20 juli 2001.
Het FANC eveneens te gelasten om alle vereiste maatregelen te treffen (cf. de wet van 15 april 1994 en het KB van 20 juli 2001) na kennisname van de inbreuken, nl. een vaststelling te laten verrichten door de leden van haar controledienst en het treffen van noodzakelijke maatregelen tegen overtreders (o.m. opstelling PV's ...)


Betekom / Brussel 3 oktober 2003
Het F.A.N.C., dat sinds 1 september 2001 officieel in werking is getreden, schiet inzake de uitvoering van de wet op de bescherming van de bevolking tegen de ioniserende stralingen, te kort.
In haar brief aan de Burgemeesters van 1 augustus 2003, welke ook negatieve reacties uitlokte bij de Burgemeesters en de Nationale leiding van de brandweer, verspreidt het Agentschap niet alleen onjuiste informatie, maar wordt ook één van de vier vergunde bedrijven benadeeld.
Dit bedrijf, waarvan de acties van de zaakvoerder tussen 1982 en 1985 aanleiding hebben gegeven <ondermeer BRT uitzending "Terloops" van 4 april 1985> tot verbod van deze tuigen heeft, na het indienen van 4 klachten <Oostende - Tienen - Diest en Zoutleeuw> nu via haar advocaat D.G. <Loppem> het Agentschap in kortgeding gedagvaard

Misleiding.
Een overgroot deel van de radioactieve elementen die werden geplaatst bovenop bliksemafleiders <Franklin staaf> zijn tussen 18 en 47 jaar oud en werden nooit onderhouden. Behalve dat ze sinds 1985 formeel verboden zijn, betekenen ze nog eens een extra gevaar qua mechanische stabiliteit, ze kunnen elk ogenblik naar beneden vallen, met alle mogelijke gevolgen eraan verbonden. Het Agentschap stelt in zijn brief dat ze minstens 15 jaar oud zijn en dat is niet waar ! Ze zijn sinds 26 oktober 1985 (10 dagen na publicatie in het Staatsblad) verboden en dat is nu 18 jaar geleden, dus moeten ze minstens 18 jaar oud zijn en geen 15 jaar.
Bovendien zijn de meeste geplaatst tussen 1955 en 1978, ze zijn dus gemiddeld veel ouder dan 18 jaar. Vermits de draagconstructies meestal uit ijzeren buizen bestaan, zijn ze er qua roestvorming, stuk voor stuk erg aan toe.


47 jaar oud, niet vergund en in zeer slechte staat en het F.A.N.C. onderneemt niets - De buurman belde als eens naar de Politie, maar ook die deed niets ! Het F.A.N.C. alsmede de milieuambtenaar van die gemeente zijn al één jaar op de hoogte gebracht, maar ook vanuit die hoek : niets !
In het kinderopvangcentrum "De Brem" te Oostende viel zo'n tuig naar beneden en moest Belgoprocess 20m² van dat terras <klinkers> van radioaciteve stofdeetljes ontdoen !


Geen nieuwe bliksemafleider nodig.
Het Agentschap geeft in zijn rondschrijven de indruk, dat door het verwijderen van de radioactieve elementen, er geen bliksemafleider meer zou bestaan, ook dat is een misvatting. Het F.A.N.C. suggereert dat men bij de verwijdering best beroep kan doen op een installateur van bliksemafleiders, ook dat is niet correct ! Niet alle installateurs van bliksemafleiders zijn gemachtigd om de radioactieve spullen te manipuleren en bovendien is door de verwijdering van het radioactief element er aan de bliksemafleider niet gewijzigd, de installatie is door de verwijdering van de radioactieve elementen niet beter, maar ook niet slechter geworden.
Door het suggestie om een installateur voor bliksemafleiders in te schakelen zet men de deur op een kier om die installateurs opnieuw duur en en onnuttige tuigen te laten verkopen, zoals ondermeer de "exitateur électrique" waarvan het nut, net zoals de radioactieve tuigen vooralsnog niet bewezen is.

Taak van het F.A.N.C.
De taak van het Agentschap bestaat erin, toe te zien op de wetgeving inzake de gevaren van de ioniserende stralingen en deze ook uit te voeren. Het is geenszins de taak van het Agentschap om toe te zien of een gebouw al dan niet van een volgens de NBN C18- 100 norm, over een reglementaire bliksemafleider beschikt.
Niet voor de hulpdiensten <Brandweer>.
In zijn rondschrijven naar de Burgemeesters doet het F.A.N.C. nog een andere "suggestie" door de mogelijkheid te opperen om bij hoogdringendheid de brandweer te laten optreden, ook dat is in strijd met de betreffende wetgeving en de regels van het F.A.N.C. Bovendien heeft de Brandweer niet de nodige vergunningen voor manipultie, vervoer, tijdedijke opslag, etc....Ook hier gaat het Agenschap in de fout.
Vergunningen.
Het bekomen van de nodige vergunningen is duur en bovendien tijdrovend, als de brandweer die vergunningen niet nodig heeft, dan is dat in strijd met de handelspraktijken en heeft ieder vergund bedrijf het recht om zich daartegen te verzetten.